Trefwoorden scheikunde
ΔE
aangeslagen toestand
aardalkalimetalen
aarde, water, lucht, vuur
aardgas
aardkorst
aardolie
aardolieproducten
aardolieraffinaderij, thermolyse
absolute nulpunt
absorptie
accu
acetyleengas
achtervoegsel
activeren van reacties
activeringsenergie
additie
additie& eleminatie
ademhaling
adenosine
afkoelen van reactie
Ag+ oxidator
aggregatietoestand
albumine
aldehyde
aldose-oxidatie
alifaten
alifatische OH
alkaan
alkalimetalen
alternatieve energie
ame
amfolyt
amfolyt (in C-chemie)
amfoteer
amine
amino
aminozuur
aminozuur, essentieel
ammoniakale zilveroplossing
ammoniaksynthese
analyse ionroosters
analyse molecuulrooster
analyse van elementen
analyse van gas
analyse zuivere stof
analyse vaste stof
analyse vloeistof
analytisch vooronderzoek
analytische scheikunde
apatiet
apolair
apolaire binding
apolaire stof
aromaten
aromatisch
aspartaam
atomaire massa eenheid
atoom
atoombinding
atoombinding, polair
atoomgeschiedenis
atoomkern
atoommassa
atoomnummer
atoomrooster
atoomspectrum
autoprotolyse water
autoredox
Avogadro, getal van
Avogadro
baksteen
baseconstante
base definitie
basen, types
batterij
be´nvloeden van reacties
benzeen
benzeen
benzeenderivaten
bepaling molecuulmassa
berekeningen
berekeningen met MOL
berekeningen met pH
berekeningen met titraties
berekeningen zuur-base
bevriezen van reactie
bevriezing evenwicht
bijproduct
bimoleculaire reactie
bindingsenergie
biochemie
biochemie, nomenclatuur
biokatalyse
blaastest
bloedreacties
blussen
boter
botsing van deeltjes
bouwmaterialen
broeikasgas
Br°nsted definitie
buffer
bufferformule
C-14
carbide
catalyse
C-atoom
C-atoom in reacties
cement
centrifugeren
Chatellier en van t'Hoff
chemische analyse
chemische berekening
chemische berekening, schema
chemische binding
chemische industrie
chemische reactie
chloorisotoop
chromatografie
citroenzuurcyclus
CO2
complex ion
complexe chemische binding
concentratie
concentratieverandering
condensatie
constante van Michaelis M
constanten in de chemie
copolymerisatie
coulombkrachten
covalente binding
Cu2+ oxidator
cyclisch
cyste´ne
cytosine
Delta E
dampdichtheid
decanteren
deelnemende elektrode
deeltjes
deeltjesgrootte
definitie redox
definitie zuur en base
Delta E
denaturatie van eiwit
denatureren van enzymen
desoxiribonucle´nezuur
destillatie
diamant
dipool
dipoolkrachten
dipoolmolecuul
dipoolmoment
disacharide
distillatie
DNA
drievoudige binding
druppelelektrode
dubbele binding
dubbelion
duurzame energie
dynamisch evenwicht
E
edelgassen
eindpunt titratie
eiwit
eiwitdenaturatie
eiwitstructuren
eiwitten, soorten
elektrische geleiding
elektrode
elektrode, vloeibaar
elektrodepotentiaal
elektroderuimte
elektroforese
elektrofyl
elektrolyse
elektrolyt
elektron
elektronegativiteit
elektronenformule
elektronenniveaus
elektronenschil
element
element koper-zink
elementaire deeltjes
elementen, Grieks
elementenanalyse
eliminatie& additie
eliminatie
empirische formule
emulgator
emulsie
endotherm
endotherme reactie
energie
energie bij reacties
energie in biochemie
energie in voeding
energie, duurzaam
energiediagram
entropie
entropie & spontaan
enzymen
enzym spijsvertering
enzymdenaturatie
enzymgeschiedenis
enzymoptimum
enzymregulatie
enzymspecificiteit
enzymstructuren
equivalentiepunt
essentieel aminozuur
ethylbutadieen
ethyn
evenwicht
evenwicht zuurbase
evenwicht, dynamisch
evenwichtsbe´nvloeding
evenwicht bevriezen
evenwichtsconstante
evenwichtsreactie
evenwichtsreactie, redox
evenwichtsreactiesnelheid
evenwichtsverandering
evenwichtsvoorwaarde
exotherm
exotherme reactie
explosief
extractie
fase
faseverandering
faseverandering energie
Fehlings reagens
fenol
fenyl
filtratie
flogiston
formules
fosforigzuur
fosfortrichloride
fossiele brandstoffen
foton
foto's afdrukken
fotosynthese
fructose
functionele groepen, oxidatie
g
galactose
gasanalyse
gaschromatografie
gasdichtheid
gasreactieberekening
gasvolume
gasvormig
gasvorming
gaswet
geconjugeerde z-b-paren
geleidbaarheid, elektr.
genetische informatie
geschiedenis atoom
geschiedenis elementen
geschiedenis enzym
getal van Avogadro
gips
glucose
glyceriden
glyceroltrinitraat
grafiet
Griekse elementen
groep I van het PS
groep II van het PS
groep VII van het PS
groep VIII van het PS
groepen in het PS
grondtoestand
guanine
Haber-Bosch evenwicht
halogenen
hardheid vaste stof
H-atoom
hemoglobine
hergroepering van deeltjes
herkenningsreacties
heterogeen evenwicht
heterogeen mengsel
hexose
Hoff en Chatellier
homogeen evenwicht
homogeen mengsel
homologe reeks
hoofdketen
hoogoven
hydratatie
hydrolyse
hydrotreating
hydroxibenzeen
hydroxigroep
hygroscopisch
IEP
indampen
indelingkwalitatieve analyse
indicator
indicatorkeuze
indicatorpapier
indirecte titratie
industrie
inerte elektrode
insuline
intermoleculaire krachten
ion, complex
ionbinding
ionen, nomenclatuur
ionenreactie
ionisatie-energie
ionlading
ionrooster
ionrooster, analyse
irreversibel
iso-elektrisch punt
isomerie
isotoop
isotoop van chloor
jodometrie
K
Ka
KC
KP
Ks
katalysator
katalyse
kationzuur
Kb
Kelvin, 0
kern
kerndeeltje
kernenergie
kernreactie
klei
koken
kolencentrale
kolomchromatografie
kookpunt
kookpuntsverhoging
koolhydraten
koolstof
koolstof-14
koolstofanalyse
koolstofatoom
koolstofatoom in reacties
koolstofchemie
koolstofchemie, redox
koolstofchemie, zuur-base
koolstofketen
koolstofverbindingen
koolwaterstof
koolzuurgas
koper-zink-cel
kraakproces
kraken
Krebscyclus
kristalwater
kunstmest
kunststof
kunststoffen
Kw
kwalitatieve analyse
kwikelektrode
lading ion
Lewis definitie
lineair
lipide
luchtsamenstelling
maltose
margarine
massagetal
massapercentage
materie
materie en energie
mechanisme van reactie
mengsel
metaalbinding
metaaloxidatie
metaalrooster
Michaelis Menten
michaelisconstante
micro en macro
modellen
MOL
molaire massa
molariteit
MOLberekening
molecuul
molecuulformule
molecuulmassa
molecuulmassabepaling
molecuulnaam
molecuulrooster
molecuulroosteranalyse
MOLmassa
MOLverhouding
monomeer
monosacharide
naamgeving
naamgeving basen
naamgeving biochemie
naamgeving ionen
naamgeving moleculen
naamgeving, achtervoegsels
namen van elementen
natrium met water, redox
neerslagreactie
neerslagvorming
neutraal
neutralisatie
neutron
nitraat, als oxidator
nitril
nitroglycerine
nomenclatuur
Nox
nucle´nezuur
nucleofyl
nucleon
nucleosiden
nucleotiden
nulpunt
nylon
OH-groep
olieraffinaderij
ontledingsenergie
onverzadigd, additie
onverzadigd
oplosbaarheid
oplosbaarheidsproduct
optische isomerie
orde van de reactie
organische chemie
organische stoffen
oxaalzuur
oxidatie functionele groepen
oxidatie koolstofchemie
oxidatie koolstofketen
oxidatie van metalen
oxidatiegetal, Nox
oxidatiegetal koolstofchemie
oxizuren
papierchromatografie
PE
penicilline
peptidebinding
periode van het PS
periodiek systeem
periodiek systeem, zuurbase
PET
petrochemie
pH
pH in mensen
pH meten
pH van zouten
pH-berekening
pH-meter
plastics
plastics
PMM
polair molecuul
polair reactiemechanisme
polaire atoombinding
polaire krachten
polaire stof
polariteit in koolstofchemie
polyadditie
polycondensatie
polyetheen
Polyetheentereftalaat
polyglucose
polymeer
polymeerstructuur
polymerisatie
polymerisatietechniek
Polymethylmethacrylaat
polypeptide
polypropeen
polysacharide
polyvinylchloride
PP
precipitatie
primair atoom
primaire eiwitstructuur
product
proline
prote´ne
prote´nen, indeling
prote´nestructuur
prote´nesynthese
proton
protondonor
PS
PVC
PVC
p-waarden
quark
quaternaire eiwitstructuur
radikaal
radikaal reactiemechanisme
radioactief
reactant
reactie
reactieberekening gas
reactieberekeningen
reactiediagram
reactie-energie
reactiemechanisme
reactieorde
reacties be´nvloeden
reacties bij verhitting
reacties in bloed
reactiesnelheid
reactiesnelheid be´nvloeden
reactiesnelheid evenwicht
reactiestappen
reactietypes
reactievergelijking
reagens
reagentia in overmaat
redox halfreacties ketens
redox koolstofchemie
redox, definitie
redoxevenwicht
redoxreactie
regulering enzymen
reinigen
rekenschema
rendement
respiratie
reversibel
ribonucle´nezuur
rietsuiker
RNA, DNA
s, (s)
S
sachariden
sacharose
samengesteld ion
scheidingsmethoden
scheikundige reactie
schoonmaakmiddelen
schoonmaken
secundaire atomen
secundaire producten
secundaire eiwitstructuur
sikkelcelanemie
smeltpunt
smelttraject
specifiek(enzym)
spectrometrie
spijsverteringsenzymen
spontaan proces
springstof
spuitgieten
staalproductie
sterk
sterk zuur
stikstofcyclus
stofeigenschappen
straling
structuurformule
substitutie benzeen
substitutie met chloor
suikers
sulfaat
tertiaire eiwitstructuur
terugtitratie
thermodynamica
thermokatalyse
thermolyse
thorium
thymine
titratie
titratie, indirect
titratie-apparatuur
titratieberekening
titratiesoorten
Tollens reagens
transcriptie
translatie
troposfeer
tweede hoofdwet
unimoleculaire reactie
uranium
ureumcyclus
valentie-elektron
vanderWaalskracht
vast
vaste stof
verbranding
verdampen
verhoudingsformule
verstoring van evenwicht
vertakking
verzadigd
verzeping
vet
vetharding
vetzuur
vlamkleuring
vloeibaar
vloeibare elektrode
vloeistofanalyse
voedingsstoffen
volledige verbranding
volume van gas
volumepercentage
volumetrie
volumetrische instrumenten
volumeverandering evenw.
vooronderzoek
vooronderzoekzuivere stof
voorvoegsels
vormingsreactie
vriespuntsverlaging
vuur
waterconstante
watercyclus
waterevenwicht
waterkracht
waterstofatoom
waterstofbehandeling
waterstofbrug
waterstofenergie
wet van Coulomb
windkracht
zeewater
zetmeel
zijketen
zilverspiegel
zonne-energie
zout
zout en pH
zout water
zoutbrug
zuivere stof
zuivere stofanalyse
zuren, types
zuur en base in PS
zuurbase evenwicht
zuurbaseberekeningen
zuurbaseindicator
zuurbaseparen
zuurbasereactie
zuurbasereacties koolstof
zuurbasetitratie
zuurconstante
zuurdefinitie
zuurgraad
zwak
zwak zuur
zwartwitfotografie
zwavelbrug